دایرکتوری منابع انسانی تدبیرسرا

دایرکتوری واکنشگرای تدبیرسرا| قابل مشاهد در تمامی دستگاه ها
ID 1
دولت
ایجاد توسط مدیر اصلی
عنوان آیا در مجموع ایجاد دایرکتوری تدبیرسرا را مفید و ضروری می دانید؟
Answer1 بــــلـــــــه
Answer2 خــــــــــیــــر
Answer3 نـظـری نـدارم
Answer4
Answer5
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان بله
انتشار تا 0000-00-00
انتشار پایین 0000-00-00
تاریخ ایجاد 2016-01-30 10:26:44
بازدید 0
تعداد 1 26
تعداد 1 0
تعداد 1 1
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0